Stop or I will fire! -lisensiaatintutkimus

Jouni Lehtimäen lisensiaatintutkimuksen kohteena ovat kysymykset suomalaisen rauhanturvaajan oikeudesta voimakeinojen käyttöön sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa.

Aihetta tarkastellaan mm. sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006), kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä sodan oikeussääntöjen samoin kuin kullekin sotilaalliselle kriisinhallintaoperaatiolle määriteltyjen voimankäyttösääntöjen muodostamassa kehyksessä.

Tutkimuksen aihepiiri on ajankohtainen ja suomalaisessa oikeustieteessä varsin vähän tutkittu. Sotilaallinen kriisinhallintatoiminta ja sen kansainvälinen toimintäympäristö ovat viimeisten vuosien aikana muuttuneet merkittävästi ja myös toimintaa koskeva oikeudellinen sääntely on jatkuvassa liikkeessä. Lisäksi on ilmeistä, että suomalaiset rauhanturvaajat voivat nykyisenkaltaisissa kriisinhallintaoperaatioissa joutua toimimaan vaikeissa olosuhteissa ja kohdata palvelustehtäviä suorittaessaan varsin yllättäviä tilanteita, joten tiedontarve käytettävissä olevien  oikeutettujen voimankäyttövaltuuksien sisällöstä on ilmeisen suuri. Tähän tiedontar-peeseen Jouni Lehtimäki pyrkii tutkimuksessaan osaltaan vastaamaan.

Tutkimuksella on siis selvää uutuusarvoa. Kirjoittaja esittää tutkimuksessaan useita perusteltuja tulkintasuosituksia.

Veli-Pekka Viljanen, professori
Turun yliopisto

LISÄTIETOA

» Katso Stop or I Will Fire -lisensiaatintutkimuksen sisällysluettelo
» Tilaa oma jäljennös tutkimuksesta Jounilta