Keskustelunavauksia

Isovanhempien ja isien asema vahvistuu lasten huollossa

3.3.2019

Liian vähälle huomiolle on jäänyt, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1. joulukuuta 2019. Lapsen etu tulee vahvistumaan ja sääntely ajantasaistumaan vastaamaan nykyisin vallitsevia perheolosuhteita.

Suurin käytännön muutos tulee mielestäni olemaan isovanhempien ja isien aseman vahvistuminen. Tänä päivänä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sovitaan useimmiten sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella: 48 419 sopimusta vuonna 2017. Käräjäoikeuksissa tapauksia ratkaistaan noin 3 200 vuodessa. Ja isät ovat yleisemmin jääneet nk. etävanhemmaksi (”tapaava vanhempi”) ja elatusmaksuvelvolliseksi.

Etävanhemman asema vahvistuu siten, että lakiin on kirjattu nimenomaiset säännökset, joiden mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona (nk. vuoroasuminen). Vuoroasumisessakin lapsella voi silti olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Nykyäänhän vuoroasuminen on toteutettu ns. laajana tapaamisoikeutena. Lakimuutos korjaa sen epäoikeudenmukaisuuden, että toinen vanhemmista on vain ”tapaava vanhempi”, vaikka lapsi asuu lähes yhtä paljon kummankin vanhempansa luona. Vuoroasuminen otetaan huomioon myös elatusavussa.

Erityisen tärkeänä pidän sitä, että jatkossa huoltajien tehtävä vaalia kaikkia lapselle tärkeitä ihmissuhteita, kuten suhteita isovanhempiin, näkyy laissa selvemmin.  Lapselle voidaan myös vahvistaa oikeus tavata muuta hänelle läheistä henkilöä. Edellytyksenä on, että lapsella on, tai on ollut, tähän henkilöön erityisen läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Kyse voi olla esim. isovanhemmasta tai sijaisvanhemmasta taikka vanhemman entisestä puolisosta. Tällainen tapaamisoikeus vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä lapsen edun näkökulmasta.

Avioerotilanteissa lapsesta tulee valitettavan usein ”pelinappula”, jolla yritetään kiusata ex-puolisoa. Lakimuutoksella pyritään siksi nykyistä tehokkaammin ehkäisemään nk. vieraannuttamisesta tai muusta syystä johtuvia tapaamisoikeuden toteutumisen ongelmatilanteita sekä antamaan keinoja puuttua niihin. Vanhemman on esimerkiksi kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle.

Vähäisenä muutoksena ei voi pitää sitäkään, että lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä nopeutetaan, ja lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn parannetaan. Mahdollisuuksia sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella laajennetaan.

Lapsen etu ennen kaikkea. Frederick Douglassin sanoin: ”On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia”.

Jouni Lehtimäki

Kirjoittaja on varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti sekä Kosovon Suomen kunniakonsuli.

 

Satakunnan Kansa

Saatat pitää myös seuraavista