Keskustelunavauksia

Mäntyluodon tuhkanpesulaitos viranomaistoiminnan kohteena

27.11.2018

Mäntyluodon tuhkanpesulaitos on jo saanut valtavan julkisuuden: tv, radio, lehdet. Viimeksi Satakunnan Kansa uutisoi Fortumin ympäristölupahakemuksen saamista muistutuksista (SK 16.11.). Jyrki Kangas pelkäsi, että Porista on tulossa ”teollisuusjätteiden kaatopaikka” (SK 9.11.)

Nyt käsittelyssä oleva ympäristölupahakemus on jo toinen. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) palautti 13.12.2017 Fortumin ensimmäisen hakemuksen. Edustin tuolloin 14 mökkiläistä. Katsoimme, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) oli tulkinnut ympäristölainsäädäntöä liian joustavasti. VHO päätyi samalle kannalle.

Uudet muistutukset on tehty, ja päämieheni pitävät varmana, että tämä asia ratkeaa lopulta vasta Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lainvoimainen ratkaisu saadaan noin kahden vuoden päästä. ESAVI antaa oman ratkaisunsa keväällä 2019. Toivottavasti ESAVI ei toista ”joustavaa” menettelyään, vaan tulkitsee lain kirjainta täsmälleen lain kirjaimen mukaisesti. Nk. suljettu järjestelmä (= suolan talteenotto, ei prosessi- ja/tai jätevesiä mereen) on käytännössä ainoa vaihtoehto. Miksi?

Jätteen laskemisesta mereen tehty yleissopimus lisäpöytäkirjoineen tuli Suomessa voimaan viime syksynä. Yleissopimuksen 3.1 artikla on täysin selvä: ”Pöytäkirjaa täytäntöön pannessaan osapuolet soveltavat varovaisuusperiaatetta suojellakseen ympäristöä jätteen tai muun aineen mereen laskemiselta ja ryhtyvät asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin, jos on syytä epäillä, että meriympäristöön laskettava jäte tai muu aine voi aiheuttaa vahinkoa, vaikka laskemisen ja sen vaikutusten välisestä suhteesta ei olisi kiistattomia todisteita.”.

Mäntyluodon tuhkanpesulaitos ei myöskään sovi EU:n meristrategiapuitedirektiivin päätavoitteeseen luoda puitteet meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Meriympäristön hyvän tilan määrittäminen on osa merenhoitosuunnitelmaa.

Ympäristönsuojelulain 2:8 §:n mukaan: ”Jos toimintaan 4 luvun mukaan tarvitaan lupa tai toiminta 11 luvun mukaan on rekisteröitävä, toiminnanharjoittajan on sen lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja varmistuttava siitä, että: 1) toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) …”. Jätettyjen muistutusten liitteenä on laaja oikeudellinen selvitys, joka päätyy lopputulemaan, että ”… käsiteltyjen BAT-vertailuasiakirjojen että muiden asiassa huomioon otettavien seikkojen perusteella voidaan todeta, että laitos toteuttaisi parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusta täysimääräisesti, jos se varustettaisiin suolan talteenottojärjestelmällä.”

Porin kaupunginhallituksen päätöksenteko herättää myös ihmetystä. Aluksi edellytettiin ”ensisijaisesti laitokselle rakennettavaksi suolantalteenottoon perustuva suljettu vesienkäsittelyjärjestelmä”. Nyt kantaa ei otettu lainkaan: ”Lupaviranomainen arvioi hakemuksen perusteella edellytykset ympäristöluvan myöntämiseksi. Toiminnasta, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, ei saa aiheutua yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulain vastaista haittaa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta.” Porin kaupunginhallitukselta olisi voinut edellyttää selkeää kyllä tai ei -päätöstä itse asiaan.

Jouni Lehtimäki

varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti

 

Satakunnan Kansa

Saatat pitää myös seuraavista